Compare commits

...

275 Commits

Author SHA1 Message Date
drg
0a3888c9e9 Fixed typ0s 2024-07-15 12:29:33 +02:00
drg
ecc546cb60 Link zu L33 eingefügt 2024-07-15 11:45:14 +02:00
drg
b5080aedcf Link zum Bild repariert 2024-07-15 11:39:23 +02:00
drg
78f4460d74 init Post c3RE 2024-07-15 11:38:23 +02:00
drg
f3c7e8fe9e iphone Anpassungen 2024-07-07 21:15:48 +02:00
drg
5f26e3fa5e Farbe vererben 2024-07-07 20:23:48 +02:00
drg
3a37fe76e1 Erweiterung auf das html Tag 2024-07-07 20:01:53 +02:00
drg
9cf5c66a2a Farbige Ecken 2024-07-07 19:57:42 +02:00
drg
813a8ce6dd Link ergebnisse eingefügt 2024-07-07 19:40:07 +02:00
drg
43d8183475 Fixed Typo 2024-06-25 14:18:39 +02:00
drg
4b5c1a7753 Fixed Typo 2024-06-25 14:17:44 +02:00
drg
c4eff6e160 Beitrag erweitert 2024-06-25 10:43:10 +02:00
drg
21e0e9a8c4 Init Post Ausbildungscontest 2024-06-25 10:40:48 +02:00
drg
0ea4927daa Bild eingefügt 2024-06-24 16:03:19 +02:00
drg
7eb4862bb0 Init Post CMS an der UDE 2024-06-24 15:56:33 +02:00
drg
1a50fd156f Fixed Typo 2024-06-03 08:50:37 +02:00
drg
50caaf5f23 Footer aktualisiert 2024-06-03 07:44:04 +02:00
drg
e4dc5e721b ISS eingefügt 2024-06-03 07:22:58 +02:00
drg
52a7fe0e40 Imagelink gefixed 2024-06-02 22:42:10 +02:00
drg
8b842a4ef4 init Post Sternwarte 2024-06-02 22:40:52 +02:00
drg
08354ddfcd Kontank eingefügt 2024-05-22 09:06:20 +02:00
drg
a0537c41b7 Foto eingefügt 2024-05-22 09:02:57 +02:00
drg
c4f78931d7 init Funkamateur werden 2024-05-22 08:34:03 +02:00
drg
131cedf9a5 Titel angepasst 2024-05-10 15:41:02 +02:00
drg
88d54d4aa8 Fixed Link 2024-05-10 08:41:30 +02:00
drg
db17e6dfb1 Init Post CTF 2024-05-10 08:40:09 +02:00
drg
594d78c563 Fehlendes # ergänzt 2024-04-27 09:34:13 +02:00
drg
afdb0fd896 Link zur HIP eingefügt 2024-04-27 09:30:10 +02:00
drg
9cd62ac9de Post obsolet 2024-04-26 15:19:56 +02:00
drg
b93f635049 Init Crosspost 2024-04-26 15:11:14 +02:00
b5fb89d344 Update Freistellungsbescheid 2024-03-17 22:35:43 +01:00
drg
350a0ffb5b Fixed Typo 2024-03-04 20:25:24 +01:00
drg
e1f7c23057 Post erweitert Abzug 2024-03-04 16:42:21 +01:00
drg
7580a959e7 Twitter Link entfernt 2024-03-04 16:21:57 +01:00
drg
af03bf2e76 Fixed Markdownformatierung 2024-03-04 16:17:25 +01:00
drg
12b6f5ca6c Kaputten Link zum Kalender entfernt 2024-03-04 16:15:48 +01:00
baf11834cb Absage Tag der offenen Tür 2024-02-28 21:42:30 +01:00
drg
4971c9dace Post mit Beamer erweitert 2024-02-11 19:20:50 +01:00
m0veax
b556e033a0 added food link 2024-01-20 23:23:35 +01:00
m0veax
ad0867ead7 fixed image url 2024-01-20 23:21:19 +01:00
m0veax
1117691bf1 added blogpost and media about the c3re visit. ESSENAUFRAEDERNYO 2024-01-20 23:14:46 +01:00
m0veax
d910326d5a Merge branch 'master' of https://git.chaospott.de/Chaospott/site 2024-01-20 23:09:17 +01:00
drg
5a8752a950 Umlaute entfernt 2024-01-11 16:27:32 +01:00
cc7eae040b Added link to hip5 announcement 2024-01-11 15:58:11 +01:00
09190b4fd5 Merge branch 'master' of ssh://git.chaospott.de:2222/Chaospott/site 2024-01-11 15:54:54 +01:00
a7e28486a8 HIP-Ankündigung 2024-01-11 15:53:36 +01:00
drg
993c80f105 Link zum Podcast hinzugefügt 2024-01-01 19:43:01 +01:00
drg
f095d7f460 Infos hervorgehoben 2023-12-29 18:19:46 +01:00
drg
2b39a04f09 Datum korrigiert 2023-12-29 18:16:48 +01:00
drg
24b3cd83ab initial Post 2023-12-29 18:16:19 +01:00
drg
fe3d11b2cb Bild angepasst 2023-12-26 22:35:09 +01:00
drg
b5054eff93 Datum und Uhrzeit hervorgehoben 2023-12-26 22:32:54 +01:00
drg
12812d5c62 Schrift vergrößert 2023-12-26 22:27:07 +01:00
drg
2fd67ff94b Typo entfernt 2023-12-26 21:53:56 +01:00
drg
fda291c1f6 Tippfehler beseitigt 2023-12-26 21:47:06 +01:00
drg
9e3f23ab7f Überschriften vergrößert 2023-12-26 21:46:25 +01:00
drg
00f2c00b1a init post 2023-12-26 21:44:44 +01:00
0f5485d927 fixed stuff 2023-11-24 11:31:08 +01:00
2c4896eb62 CTF Meetup Vorstellung hinzugefügt 2023-11-24 09:03:11 +00:00
drg
0cdef46578 Fixed Imagelink 2023-11-15 16:41:05 +01:00
drg
4fe53ffd44 fix 2023-11-15 16:39:55 +01:00
drg
651d1ef518 init Post Geekend Aalen 2023-11-15 16:39:06 +01:00
drg
d050b8ee7a Fixed typo 2023-11-02 21:12:19 +01:00
drg
5e6b567c41 init post cms an der ude 2023-11-02 21:11:27 +01:00
drg
a674f4ba47 Bild eingefügt 2023-10-18 16:54:59 +02:00
908b28b059 Fixed typo 2023-10-18 16:45:56 +02:00
7d859dd028 Add Auftakt blog post 2023-10-18 16:43:31 +02:00
drg
7158efd848 bildpfad korrigiert 2023-10-06 12:48:18 +02:00
drg
96ed14ce8b Erweiterung 2023-10-06 12:47:27 +02:00
drg
a33ab5cf6e Update Okt23 Globus 2023-10-06 12:13:25 +02:00
drg
6cb79bc93c Bildunterschrift ergänzt 2023-10-03 19:08:33 +02:00
drg
62c2f0e756 Bild eingefügt 2023-10-03 19:05:39 +02:00
Sebastian
12bf49d081 Revised link 2023-09-27 16:27:36 +02:00
Sebastian
f258381a85 Fixed links (rly) 2023-09-27 16:26:40 +02:00
Sebastian
5b824fc645 Fixed links 2023-09-27 16:25:24 +02:00
Sebastian
ac6e18d021 Fixed date 2023-09-27 16:23:50 +02:00
Sebastian
e21af1303a Added blog post on Maustag 2023-09-27 15:52:12 +02:00
drg
434a9d4c27 Lizenz eingefügt 2023-09-26 21:01:13 +02:00
drg
5004570328 Bilder korrekt zugeordnet 2023-09-26 20:26:50 +02:00
drg
243c20c471 fixed typo 2023-09-26 20:25:02 +02:00
drg
e1033926aa Bilder eingefügt 2023-09-26 20:22:02 +02:00
drg
0ca7f1ce0d init blogpost 2023-09-26 19:50:44 +02:00
drg
ee38294763 Formulierung geändert 2023-09-12 21:50:44 +02:00
drg
a4c72a0f13 Typo 2023-09-12 21:44:53 +02:00
drg
f1d2fefda6 Programm erweitert 2023-09-12 21:38:43 +02:00
drg
287f158842 Programm 2023-09-11 12:12:47 +02:00
drg
9922e43095 Hex Schreibweise vereinheitlicht 2023-09-11 11:06:13 +02:00
drg
8aef8348f5 Bild kleingerechnet 2023-09-11 10:46:13 +02:00
drg
562a2ac6d9 Typo fix und Bild verkleinert 2023-09-11 10:45:54 +02:00
drg
657d19e88c IMG rezise + Hinweis auf CC 2023-09-04 20:24:41 +02:00
drg
57dac10439 IMG resize 2023-09-04 20:18:44 +02:00
drg
1564a80d11 Bildunterschrift mit CC Hinweis versehen 2023-09-04 20:12:19 +02:00
Sebastian
2b48b8daaf Fixed header 2023-09-04 15:31:21 +02:00
Sebastian
517932b7be Added blog post on cccamp 2023-09-04 15:29:50 +02:00
Sebastian
0271372489 Added post on MRMCD 2023-09-04 14:14:20 +02:00
Sebastian
7075c64c14 Renamed blog entry because link was already spread 2023-09-04 11:23:17 +02:00
Sebastian
8cbe1842c3 Fixed typo 2023-09-03 22:56:31 +02:00
Sebastian
80262ace8a Added updated blog post 2023-09-03 21:58:41 +02:00
Sebastian
446d22ca75 Removed typo 2023-09-03 21:51:48 +02:00
Sebastian
536de5fedd Removed duplicate blog entry 2023-09-03 21:50:41 +02:00
Sebastian
f9cbf9cfc3 Updated post on birthday party 2023-09-03 14:34:28 +02:00
Sebastian
8d36b38633 Updated post on birthday party 2023-09-03 14:33:59 +02:00
drg
ed8179fe5c Datum und uhrzeit bold 2023-09-01 17:02:00 +02:00
drg
e9a4553dd0 Erweiterung 2023-09-01 17:00:47 +02:00
drg
c9b8231d5e init Post Sause 2023-09-01 16:57:52 +02:00
drg
1c2a512801 Fixed typo 2023-07-24 13:50:11 +02:00
drg
ff0c83dd1d mailto mit Betreff 2023-07-24 13:44:02 +02:00
drg
e478e448c1 Ankündigung erweitert 2023-07-24 13:40:10 +02:00
drg
22c7ed2a04 Bild komprimiert 2023-07-24 13:29:04 +02:00
drg
e218db2e85 Post init 2023-07-24 13:27:17 +02:00
drg
a59811983e fixed typo 2023-07-21 13:28:03 +02:00
drg
86270137a8 Nov22 eingefügt 2023-07-21 13:19:04 +02:00
drg
470aac6d3f Link aktualisiert 2023-07-18 23:48:13 +02:00
drg
d5047189a6 Fixed Typo 2023-07-18 23:46:23 +02:00
drg
7ea6f0eea7 Typos fixed 2023-07-18 19:43:00 +02:00
drg
d26236b7e5 Erweiterung Blogpost 2023-07-18 19:36:44 +02:00
b5037f1b92 Minor change to test ci 2023-07-18 16:10:46 +00:00
drg
4c209378eb init Post hadr 2023-06-28 12:06:06 +02:00
drg
a7b661444f Bild eingefügt 2023-06-27 11:39:01 +02:00
drg
8b15eae51d Foto eingefügt 2023-06-25 18:19:31 +02:00
drg
62e740741d Init Post UDE 2023-06-25 18:10:12 +02:00
drg
bf4d37bf6d Dateinamen angepasst 2023-06-25 12:09:29 +02:00
drg
fbdfd82df0 Kürzere Überschrift 2023-06-25 12:08:25 +02:00
drg
a127471556 Fixed Interpunktion 2023-06-25 10:31:23 +02:00
drg
315e4b098e init Post GPN21 2023-06-25 10:28:53 +02:00
drg
bd6ecfb353 Link eingefügt 2023-05-07 19:42:35 +02:00
drg
199a9c3020 Bild eingefügt 2023-05-07 19:41:42 +02:00
drg
3a476d8a00 Date = Back to the future 2023-04-24 19:46:32 +02:00
drg
b638788777 Date 2023-04-24 19:39:41 +02:00
drg
6fff1836e5 init Post 2023-04-24 19:35:51 +02:00
16df23ef6e Update '.well-known/matrix/server' 2023-04-23 11:10:55 +00:00
09e99297e4 Update '.well-known/matrix/server_' 2023-04-23 11:09:21 +00:00
45b1623f03 Update '.well-known/matrix/server' 2023-04-23 11:06:52 +00:00
drg
ca1ddd592f ini Post 2023-04-19 17:04:25 +02:00
drg
80761d4836 init Post 2023-04-19 17:03:26 +02:00
drg
8832b37296 init Besuch in Kopenhagen 2023-04-19 16:58:48 +02:00
0c853b705d
updated matrix link 2023-04-15 22:53:45 +02:00
3e28ce32a5
New Matrix server 2023-04-15 21:24:59 +02:00
drg
d96cc06d49 Defekter Link entfernt, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 13:36:45 +02:00
drg
cc3a1278d3 Defekten LInk entfernt, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 13:35:25 +02:00
drg
cf9515c6e6 Defekter LInk entfernt, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 13:32:14 +02:00
drg
dc8eb89dc8 Defekter Link entfernt 2023-04-05 12:41:51 +02:00
drg
b27bcce6c7 Obsoleten Post entfernt 2023-04-05 12:40:05 +02:00
drg
45ad261398 Obsoleten Post entfernt 2023-04-05 12:39:17 +02:00
drg
df39b06066 Defekter Link entfernt, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 12:37:54 +02:00
drg
2a4cd8212c Defekter Link repariert 2023-04-05 12:36:36 +02:00
drg
562b6bacaa Defekter Link repariert, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 12:31:24 +02:00
drg
9c57457267 Defekter Link repariert 2023-04-05 12:29:21 +02:00
drg
3b0053ecb0 Defekter Link repariert 2023-04-05 12:27:13 +02:00
drg
8429cc2276 Defekter Link entfernt 2023-04-05 12:25:42 +02:00
drg
1ef5147062 Defekter Link entfernt, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 12:24:50 +02:00
drg
5f8c1d5dcd Defekter Link entfernt 2023-04-05 12:23:28 +02:00
drg
8eb9684ee5 Defekter Link entfernt 2023-04-05 12:22:16 +02:00
drg
36c1603865 Defekter Link entfernt, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 12:21:03 +02:00
drg
26b178a9ab Defekter Link repariert, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 12:19:19 +02:00
drg
214ed58043 Defekter Link entfernt 2023-04-05 12:17:55 +02:00
drg
9bb4c874cf Defekter Link entfernt 2023-04-05 12:16:34 +02:00
drg
15919c13b9 Defekter Link entfernt 2023-04-05 12:03:32 +02:00
drg
635ce0fb84 Defekter Link entfernt, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 12:00:12 +02:00
drg
f0fb564d56 Defekter Link repariert 2023-04-05 11:57:46 +02:00
drg
78a35f9f7f Defekter Link repariert 2023-04-05 11:56:06 +02:00
drg
397ef75216 Defekter Link entfernt, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 11:52:48 +02:00
drg
1e16a0d495 Defekter Link repariert, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 11:49:04 +02:00
drg
3529d15b14 Defekter Link repariert 2023-04-05 11:47:14 +02:00
drg
a13a7609f6 Defekter Link repariert, Fixed Lint Warnings 2023-04-05 11:44:13 +02:00
drg
918799abbf Defekte Links repariert 2023-04-05 11:38:02 +02:00
drg
49b6665a0c Defekter Link repariert 2023-04-05 11:34:21 +02:00
drg
4de4303427 Defekter Link entfernt 2023-04-05 11:32:33 +02:00
drg
88882220b8 Fixed Lint Warnings 2023-04-05 11:31:03 +02:00
drg
92a941d382 Defekter Link repariert 2023-04-05 11:29:33 +02:00
drg
f9faae30b5 Defekter Link entfernt 2023-04-05 11:28:03 +02:00
drg
1197086fd0 Defekter Link entfernt 2023-04-05 11:26:23 +02:00
drg
074b8ec1aa Defekten Link repariert 2023-04-05 11:23:20 +02:00
drg
508e5e42e7 Link aktualisiert 2023-04-05 10:39:42 +02:00
drg
27acf5a9a3 Defekten Link entfernt, Linter Warnungen behoben 2023-04-05 10:25:23 +02:00
drg
08217f7254 Defekten Link entfernt 2023-04-05 10:21:23 +02:00
drg
8a537ebf4f Defekten Link entfernt 2023-04-05 10:11:54 +02:00
drg
d58ad4d3c2 Links aktualisiert 2023-04-05 10:09:26 +02:00
drg
d9d3c886ce Schreibeise BBB korrigiert 2023-04-05 10:04:51 +02:00
drg
816519764c Link ZLB aktualisiert 2023-04-05 10:01:44 +02:00
drg
2c927b518a Link eingefügt 2023-04-05 09:58:20 +02:00
drg
95f096de36 Link ZLB aktualisiert 2023-04-05 09:55:39 +02:00
drg
290da3572b Fixed Typo 2023-04-04 20:26:35 +02:00
drg
8f681337ac Heading für Anker erweitert 2023-04-04 18:43:50 +02:00
drg
fbadd5b115 Links aktualisiert, Heading für Anker eingefügt 2023-04-04 18:38:26 +02:00
82c5b363f6 Hinweis auf Gemeinnützigkeit und Freistellungsbescheid hinzugefügt 2023-04-01 14:56:40 +02:00
3a2762110d Absage Cryptoparty 2023-03-27 21:44:59 +02:00
sirgoofy
af60f9b9e8 Programm Tag der offenen Tür 2023-03-24 16:54:42 +01:00
sirgoofy
472f1ce6f2 Added post on international hackerspace open day. 2023-03-13 14:41:03 +01:00
m0veax
4021496bbb Initialisation 2023-03-12 21:39:53 +01:00
m0veax
331b444ddf added missing dependency 2023-03-12 21:39:24 +01:00
5be353db12 New blog post: Cryptoparty 2023-03-11 21:58:59 +01:00
drg
3e7f13c804 Typo 2023-01-17 19:38:05 +01:00
drg
e3f896915d Besuch space47 eingefügt 2023-01-10 21:28:14 +01:00
drg
91e542467e Fixed typo 2023-01-10 21:13:17 +01:00
drg
c7914e2438 Fixed typo 2023-01-10 21:07:46 +01:00
drg
bb9e6add7b Fixed typo 2023-01-10 21:06:31 +01:00
m11
57fb261b3c Update '_posts/2022-12-31-jahresrueckblick.markdown' 2023-01-10 19:55:51 +00:00
drg
3a23a2fa34 Beitrag bebildert 2023-01-10 20:37:50 +01:00
drg
48f1fd3870 Veranstaltungslinks eingefügt 2023-01-10 20:35:20 +01:00
drg
c47da92369 Rechtsschreibfehler gefixed 2023-01-09 21:02:25 +01:00
drg
71ef3fd276 Rechtsschreibfehler gefixed 2023-01-09 20:58:30 +01:00
drg
aa46e8a722 Stichpunkte in Fließtext expandiert 2023-01-09 20:47:50 +01:00
drg
8967af195b Podcasts zum Thema verlinkt 2023-01-09 18:16:13 +01:00
drg
e8a49cd978 Fixed linter warnings 2023-01-01 22:36:42 +01:00
sirgoofy
8795a1a89d Added Jahresrückblick 2022-12-31 11:12:14 +01:00
sirgoofy
b596d514d6 Added information on Petit Foo 2022-12-04 16:59:01 +01:00
sirgoofy
3618709694 Minor corrections 2022-12-04 16:58:42 +01:00
sirgoofy
ab1219cfc8 Removed reference to virtual chaos treff 2022-12-04 16:46:55 +01:00
sirgoofy
be0042c935 Removed virtual chaos treff, added location-entry 2022-12-04 16:41:48 +01:00
drg
82e1f85266 init post 2022-10-30 12:25:22 +01:00
drg
d1cd0bf6c9 init blogpost 2022-09-12 19:03:51 +02:00
sirgoofy
8f6f4f1231 Typos, typos 2022-09-03 22:52:59 +02:00
drg
bcdec25555 Kalender eingefügt 2022-09-03 22:48:46 +02:00
drg
9a47bc8019 fixed image url 2022-09-03 22:43:33 +02:00
drg
34959be6d2 fixet date 2022-09-03 22:42:17 +02:00
drg
bc22bb0f04 init post tdoh 2022-09-03 22:38:32 +02:00
drg
0e96b609b2 Tabelle Programm angeglichen 2022-08-23 22:03:40 +02:00
drg
e1d23f72e2 Programmliste verfeinert 2022-08-23 19:03:26 +02:00
drg
248570bfbe Programm erweitert Funkamateur 2022-08-23 18:54:49 +02:00
sirgoofy
24e7a0b72a added opening and changed starting date 2022-08-22 15:49:28 +02:00
drg
1e865a3057 Bildunterschriften korrigiert 2022-08-20 23:27:31 +02:00
drg
145bd7ff61 Fixed typo 2022-08-20 22:34:16 +02:00
a8998f57e9
Fixing sentences by Solo 2022-08-20 22:25:49 +02:00
drg
03971cf0c4 Programm fett 2022-08-20 22:15:44 +02:00
drg
b0efbb4fcc Fixed md syntax 2022-08-20 22:11:45 +02:00
drg
f7e2bd9425 init Post tdot 2022-08-20 22:01:26 +02:00
sirgoofy
77c13287d6 Added blog post on program for day of open door 2022-08-20 00:37:29 +02:00
b1c495c34b
Footer angepasst für Matrix 2022-08-13 22:33:44 +02:00
af1c4f3aee
Chaospott-Space auf Matrix 2022-08-13 22:29:54 +02:00
drg
ee9a0feccb init Post HadR 2022-08-10 19:03:20 +02:00
sirgoofy
b9ea784a67 Fixed link and added matrix chat 2022-07-16 23:02:19 +02:00
drg
28cc8f17a8 Hyperlink Syntax korrgiert 2022-07-12 20:45:33 +02:00
74090c3b70 Erinnerungsstütze für lukario
Troobleshooting für die Erstellung eines Blogeintrages
2022-07-12 15:53:47 +00:00
sirgoofy
f7a312823f Minor updates 2022-07-12 10:36:13 +02:00
sirgoofy
f4ce05991b Changed date 2022-07-12 10:29:54 +02:00
sirgoofy
4cda5037fd Updated publication time 2022-07-12 10:24:09 +02:00
sirgoofy
b706e406a3 Added blogpost about hackerspace open day 2022-07-12 10:20:29 +02:00
b8a1b27cad Don't mind me 2022-06-23 14:32:08 +02:00
7d11fa5777 Testing testing 123 2022-06-23 14:28:41 +02:00
fd81558aa8 Is this thing on? 2022-06-22 22:13:33 +02:00
9b53e38b8f Added Cryptoparty announcement 2022-06-22 22:04:26 +02:00
2457969bc0
master branch 2022-06-15 23:23:05 +02:00
2e1b4911e0
https instead of ssh 2022-06-15 22:46:35 +02:00
d133d94f34
WKD as git module 2022-06-15 22:36:51 +02:00
75fa0601b2 Chaostreff nun offline 2022-06-15 18:07:09 +02:00
cb8ee70d29 BigBlueButton wird abgeschaltet 2022-06-15 17:58:23 +02:00
dc6ac1a4ce Ich hasse Zeitzonen 2022-06-14 22:28:56 +02:00
2f77b6c871 Ankündigung Änderung Chaostreff 2022-06-14 22:24:26 +02:00
4d3a6c1907 Ankündigung Änderung Chaostreff 2022-06-14 22:23:40 +02:00
4f1707af6d
WDK-Info 2022-06-12 16:38:20 +02:00
a2f59e2c71
GPG WKD 2022-06-12 10:00:44 +02:00
sirgoofy
572a1eb38b Typos, typos 2022-05-29 14:36:44 +02:00
drg
bc2edaeb7f Fixed Date 2022-05-29 13:16:51 +02:00
drg
9eef12ef51 Ergänzungen Podcast 2022-05-29 13:14:30 +02:00
drg
7897de9a09 Lint Warnungen gefixed 2022-05-29 12:36:00 +02:00
drg
ec99a3b90c Bild und Text zu Veranstaltungen eränzt 2022-05-29 12:35:16 +02:00
drg
7a895a27b4 Schreibweise PetitFoo angepasst 2022-05-29 11:22:57 +02:00
drg
9648925ac5 Kategorie hinzugefügt 2022-05-29 00:43:20 +02:00
sirgoofy
656515084a New blog post 2022-05-28 13:33:12 +02:00
658314c583 Add cryptoparty blogpost 2022-05-02 14:10:03 +02:00
sirgoofy
c4c2878ae1 Updated corona restrictions 2022-04-30 14:20:38 +02:00
366bf6de9b
clubstatus 2022-04-15 16:14:25 +02:00
f5e7041861
More Status 2022-04-15 16:11:32 +02:00
eebf0dcb69
Locks everywhere fix 2022-04-15 16:07:21 +02:00
1bf1ec49ea
So ganz viel Status 2022-04-15 16:06:19 +02:00
1cee8390c9
Mehr Status 2022-04-15 16:00:37 +02:00
5d71bbb640
Status: Versuch 4 mit Links 2022-04-15 15:52:50 +02:00
5916dfbcde
Status: Versuch 3 2022-04-15 15:47:25 +02:00
75b0ea2104
Status Versuch 2 2022-04-15 15:43:19 +02:00
ecd8119880
Clubstatus. Versuch 1. 2022-04-15 15:39:14 +02:00
sirgoofy
a84dcabeeb Changed wording in header 2022-02-16 22:48:15 +01:00
sirgoofy
e0483eeb70 Fixed typo 2022-02-16 10:25:41 +01:00
sirgoofy
7c86d167aa removed workadventure 2022-02-13 19:44:08 +01:00
sirgoofy
19dff1a742 Hinweis zur telefonischen Erreichbarkeit 2022-02-07 10:17:22 +01:00
144 changed files with 1137 additions and 211 deletions

3
.gitignore vendored
View File

@ -4,3 +4,6 @@ _site/
Gemfile.lock
.DS_Store
vendor/*
.bundle/*

4
.gitmodules vendored Normal file
View File

@ -0,0 +1,4 @@
[submodule ".well-known/openpgpkey/hu"]
path = .well-known/openpgpkey/hu
url = https://git.chaospott.de/Chaospott/wkd.git
branch = master

View File

@ -1,5 +1,5 @@
{
"m.homeserver": {
"base_url":"https://mtx.chaospott.de"
"base_url":"https://chaospott.de:8448"
}
}

View File

@ -1,3 +1,3 @@
{
"m.server": "mtx.chaospott.de:443"
"m.server": "chaospott.de:8448"
}

@ -0,0 +1 @@
Subproject commit 37ce4d5201b76474a7064acb79703d24bbae68c9

Binary file not shown.

View File

@ -2,3 +2,4 @@ source 'https://rubygems.org'
gem 'jekyll', '~>3.8.4'
gem 'jekyll-paginate'
gem 'rexml'

View File

@ -6,6 +6,16 @@ Zu finden auf [chaospott.de](https://chaospott.de)
jekyll + bootstrap
## Initialisierung
Für die Seite benötigt ihr Ruby 2.7.0
<pre><code>---
rbenv install 2.7.0
rbenv local 2.7.0
bundle install --path=vendor/cache
---</code></pre>
## Blogeinträge
### Text
@ -19,6 +29,10 @@ categories: docpatch
---</code></pre>
Damit wird der Titel des Blogeintrags, das Datum der Veröffentlichung und die Kategorie (optional) festgelegt.
#### Troobleshooting fürs NOC
Sollte der Blogeintrag nicht in den nächsten Minuten auf der Webseite erscheinen muss ein manueller Pull von */_posts ausgeführt werden.
### Bilder
Bilder für Blogeinträge werden unterhalb von Media in einem eigenen Verzeichnis (Jahr-MM-TT) abgelegt.
@ -43,3 +57,25 @@ Viele Bilder können noch optimiert werden, damit der benötige Speicherplatz un
Wenn das Bild in der korrekten Größe und Ausrichtung vorliegt, kann es wie Folgt eingebunden werden.
<pre><code>![Quelle: Chaospott]({{ site.url }}/media/Jahr-MM-TT/$Bild.jpg)
</code></pre>
### Web Key Directory (GPG/PGP-Keys zur Suche ablegen)
Um, neben [keys.openpgp.org](https://keys.openpgp.org/), den eigenen Chaospott-GPG-Key über das WKD-Protokoll verfügbar zu machen, gehe wie folgt vor:
1. Clone das Repo.
2. Im Repo geh in den Ordner `.well-known/openpgpkey/hu`.
3. Folgendes Skript exportiert deinen öffentlichen Schlüssel in eine Datei, die den Namen deines WKD-Hashes trägt. Dieses wird zur Suche nach deinem GPG-Key benutzt.
```bash
# Deine Mailadresse hier eintragen.
MAILADRESSE=name@chaospott.de
# Dieses danach im o.g. Ordner ausführen.
gpg --no-armor --export "$MAILADRESSE" > $(gpg --with-wkd-hash --fingerprint "$MAILADRESSE" | egrep "[ ]{14}[0-9a-z]{32}@chaospott\.de" | sed 's/ //g;s/@chaospott\.de//')
```
4. Füge es zum git hinzu, commite und pushe.

View File

@ -25,11 +25,10 @@
</p>
</div>
<div class="col-md-4">
<p><i class="fab fa-twitter"></i> <a href="https://twitter.com/chaospott">@chaospott</a></p>
<p><span class="fa fa-inbox"></span> <a href="https://lists.chaospott.de/postorius/lists/discuss.lists.chaospott.de/"><span id="e176307554">[javascript protected email address]</span><script type="text/javascript">/*<![CDATA[*/eval("var a=\"QF7fPdHKm6eh8@I0vEyYxwMALU3l_BGgD.X4+jJutCVaS2czWkpq1i5-boORT9snNrZ\";var b=a.split(\"\").sort().join(\"\");var c=\"SkRa9RRFR9VRaOkV2@1kRTR7aWC-Rb-TT7S2\";var d=\"\";for(var e=0;e<c.length;e++)d+=b.charAt(a.indexOf(c.charAt(e)));document.getElementById(\"e176307554\").innerHTML=d")/*]]>*/</script></a></p>
<p><span class="fa fa-comments"></span> Matrix: <a href="https://matrix.to/#/!osKXiGWvOJSBoZgGnZ:matrix.chaospott.de">#chaospott</a></p>
<p><span class="fa fa-comments"></span> Matrix: <a href="https://matrix.to/#/#chaospott-space:chaospott.de">#chaospott-space</a></p>
<p>
<i class="fab fa-github"></i> <a href="https://github.com/c3e">c3e</a> | <i class="fab fa-gitlab"></i> <a href="https://gitlab.com/c3e">c3e</a>
<i class="fab fa-github"></i> <a href="https://github.com/c3e">c3e</a>
</p>
</div>
<div class="col-md-4">

View File

@ -4,7 +4,7 @@
{% if page.title %}{{ page.title }}{% else %}{{ site.title }}{% endif %}
</title>
<meta name="description" content="{{ site.description }}">
<meta name="viewport" content="width=device-width initial-scale=1" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, viewport-fit=cover">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<link rel="canonical" href="{{ page.url | replace:'index.html','' | prepend: site.baseurl | prepend: site.url }}">
<script src="{{ "/bootstrap/js/jquery-2.1.1.min.js" | prepend: site.baseurl }}" type="text/javascript"></script>
@ -31,4 +31,33 @@
<meta name="msapplication-TileColor" content="#000000">
<meta name="msapplication-TileImage" content="/mstile-144x144.png">
<meta name="theme-color" content="#ffffff">
<style>
html, body {
margin: 0;
padding: 0;
background-color: #d2d4bc; /* Hintergrundfarbe der Webseite */
}
.safe-area {
position: relative;
padding-top: env(safe-area-inset-top);
padding-right: env(safe-area-inset-right);
padding-bottom: env(safe-area-inset-bottom);
padding-left: env(safe-area-inset-left);
background-color: inherit; /* Hintergrundfarbe der Webseite */
}
/* Spezifische Anpassungen für Safari auf iOS */
@media screen and (max-device-width: 480px) {
/* iPhone */
.safe-area {
padding-top: constant(safe-area-inset-top);
padding-right: constant(safe-area-inset-right);
padding-bottom: constant(safe-area-inset-bottom);
padding-left: constant(safe-area-inset-left);
}
}
</style>
</head>

View File

@ -2,7 +2,7 @@
<hr id="status_bar">
<div class="container">
<div class="navbar-header">
<a class="navbar-brand" href="//chaospott.de">
<a class="navbar-brand" href="https://chaospott.de">
chaospott
</a>
<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
@ -19,10 +19,10 @@
<li><a href="/blog/">Logbuch</a></li>
<li class="divider-vertical"></li>
<li><a href="/about.html">&Uuml;ber uns</a></li>
<!-- <li class="divider-vertical"></li>
<li><a href="/virtuell.html">Virtueller c3e</a></li> -->
<li class="divider-vertical"></li>
<li><a href="/virtuell.html">Virtueller c3e</a></li>
<!-- li class="divider-vertical"></li>
<li><a href="/location.html">Anfahrt</a></li -->
<li><a href="/location.html">Anfahrt</a>
<li class="divider-vertical"></li>
<li><a href="/cms.html">Schule</a></li>
<li class="divider-vertical"></li>
@ -36,35 +36,48 @@
</ul>
<ul class="nav navbar-nav navbar-right">
<script>
$.getJSON("https://status.chaospott.de/chaospott_mumble.json").done(function (data) {
if (data.connected_users > 0) {
$.getJSON("https://status.chaospott.de/status.json").done(function (data) {
if (data.state.open) {
$("#status_open").css("display", "block");
$("#status_bar").css("borderColor", "#29A900");
document.getElementById("mumble_users_online").textContent=data.connected_users;
} else {
$("#status_closed").css("display", "block");
$("#status_bar").css("borderColor", "#D9534F");
}
});
$.getJSON("https://status.chaospott.de/chaospott_mumble.json").done(function (data) {
if (data.connected_users-1 > 0) {
$("#status_mumble_open").css("display", "block");
document.getElementById("mumble_users_online").textContent=data.connected_users;
} else {
$("#status_mumble_closed").css("display", "block");
}
});
</script>
<li id="status_open" style="background-color:#29A900;">
<a href="mumble://mumble.chaospott.de" style="color:#ffffff !important;">
<i class="fa fa-microphone"></i> Nutzer im Mumble: <span id="mumble_users_online"></span>
<li id="status_open" style="background-color:#29A900; display: none;">
<a href="#" title="Der Club ist geöffnet">
<span style="color:#ffffff !important;">Club: <i class="fa fa-lock-open"></i></span>
</a>
</li>
<li id="status_closed" style="background-color:#D9534F;">
<li id="status_closed" style="background-color:#D9534F; display: none;">
<a href="#" title="Der Club ist geschlossen">
<span style="color:#ffffff !important;">Club: <i class="fa fa-lock"></i></span>
</a>
</li>
<li id="spacer" style="background-color:#ccc">&nbsp;</li>
<li id="status_mumble_open" style="background-color:#29A900; display: none;">
<a href="mumble://mumble.chaospott.de" style="color:#ffffff !important;">
<i class="fa fa-microphone-slash"></i> Keine Nutzer im Mumble
<i class="fa fa-microphone"></i> Mumble: <span id="mumble_users_online"></span>
</a>
</li>
<li id="status_mumble_closed" style="background-color:#D9534F; display: none;">
<a href="mumble://mumble.chaospott.de" style="color:#ffffff !important;">
<i class="fa fa-microphone-slash"></i> Mumble: 0
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
<a href="/corona.html">
<div style="margin-bottom: 0;" class="alert alert-danger text-center">
<p> Unser neues Coronakonzept regelt den Besuch der Clubräume. Weiterhin findet der Chaostreff online statt.</p>
</div>