Commit Graph

906 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
Christian ecc952031c Metadaten an Dateinamen angepasst 2019-11-01 18:22:59 +01:00
Christian 9194432dc2 Metadaten an Dateinamen angepasst 2019-11-01 18:22:24 +01:00
Christian 874952185c Linkurl repariert 2019-11-01 18:07:29 +01:00
Christian 86f2e0731f Dateiname umbenannt und an Metadaten angepasst 2019-11-01 18:04:16 +01:00
Christian 1e3e30e888 Dateiname umbenannt und an Metadaten angepasst 2019-11-01 17:57:43 +01:00
Christian 0552e9b93d Metadaten title repariert 2019-11-01 17:51:59 +01:00
Christian ced5aea4c1 Metadaten title repariert 2019-11-01 17:50:38 +01:00
Christian 085ffbf659 Metadaten Uhrzeit an URL angepasst 2019-11-01 17:42:32 +01:00
Christian cda5b87e1f Metadaten Uhrzeit an URL angepasst 2019-11-01 17:37:04 +01:00
Christian 3cf82b58c1 Metadaten an URL angepasst 2019-11-01 17:24:37 +01:00
Christian 222cf2188f Metadaten an Dateiname angepasst 2019-11-01 14:00:50 +01:00
Christian 4661572225 Metadaten an Dateiname angepasst 2019-11-01 13:44:55 +01:00
C. Bluoss 16b1b8f378
Update README.md
Doppelt gemopelten Satz entfernt.
2019-10-29 22:07:09 +01:00
Sebastian 18c3f5ea2d Fixed mobile menu 2019-10-22 23:02:49 +02:00
Sebastian b5454ac181 Fixed height of mobile menu 2019-10-22 22:59:55 +02:00
Sebastian 7a948ffd91 Fixed typo 2019-10-22 22:01:43 +02:00
Sebastian b69f1d38df Merge branch 'master' of github.com:c3e/site 2019-10-20 21:44:54 +02:00
Sebastian 9142d314e1 Fixed links 2019-10-20 21:44:35 +02:00
Daniel Malik 11d1e6069f fix(html): AMTSSPRACHE IST *DEUTSCH*! 🇩🇪 2019-10-20 20:00:21 +02:00
Sebastian 898221b107 Added link to podcast 2019-10-20 15:58:05 +02:00
Sebastian 90c2efb9b2 Changed bottom text on startpage. 2019-10-20 15:26:25 +02:00
Sebastian ea6018c37b Added horizontal lines for more structure 2019-10-20 14:13:29 +02:00
Sebastian 2055b313d0 Adde link to Chaospatinnen. 2019-10-20 14:12:31 +02:00
Sebastian 8e4a50a53d Changed headings 2019-10-19 22:56:32 +02:00
Sebastian 513dbfaf1b Merge branch 'master' of github.com:c3e/site 2019-10-19 22:32:44 +02:00
Sebastian eb7939de0f Split up contact and venue into separate pages 2019-10-19 22:31:25 +02:00
Christian 805e6c6a82 Button upgrade 2019-10-19 21:24:48 +02:00
Christian cd5e83f5d5 Beschreibung des dual-extrude verbessert 2019-10-17 15:32:06 +02:00
Christian d30084ac3c typo ausgebessert 2019-10-17 15:28:59 +02:00
Christian 4c353c7148 Rand in der Kollage verkleinert 2019-10-17 15:14:47 +02:00
Christian 8aab0d5515 Inhalt und Bilder erweitert 2019-10-17 15:02:24 +02:00
Christian a77ca9f2d0 resize image 2019-10-16 23:24:40 +02:00
Christian ec3ab8bd0b fix pic 2019-10-16 23:09:05 +02:00
Christian fa02f94601 fix metadata 2019-10-16 22:59:16 +02:00
Christian bd190be6ae foto hinzugefügt 2019-10-16 22:52:32 +02:00
Christian dd93c906d6 fix typo 2019-10-16 17:34:47 +02:00
Christian 9d92ed16f4 Bereicht um Wählscheibentelefon erweitert 2019-10-16 11:51:48 +02:00
Christian 3f8a66a3af removed exif data 2019-10-16 11:31:21 +02:00
Christian 5e8e124acc add tueren auf 2019-10-16 11:30:37 +02:00
Christian fafc69d9c1 kaputte links ersetzt 2019-10-06 21:31:34 +02:00
Christian ef5bf0469d fixed typo 2019-09-29 11:34:51 +02:00
Christian 517a41007b fixed typo 2019-09-29 09:51:43 +02:00
Sebastian 35e204aede removed podcast test 2019-09-29 00:24:52 +02:00
Sebastian ea2db88e48 Test for podcast integration 2019-09-29 00:07:27 +02:00
Christian 9eb2b8d430 Emoticon 2019-09-28 16:53:54 +02:00
Sebastian 750635acf8 Changed timestamp 2019-09-18 21:11:36 +02:00
Sebastian 615b5b160d Added blog entry about markdown 2019-09-18 21:00:05 +02:00
Bandie 6287292939
Fix: Status closed unreadable 2019-09-16 00:58:17 +02:00
Bandie 88bc4aad8d
GPG WKD test 2019-09-16 00:48:43 +02:00
Schnitzel c10fbc4cae Talk about eye candy 2019-09-10 15:54:02 +02:00